IPO (Initial public offering) အတြက္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းသစ္

IPO (Initial public offering) အတြက္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းသစ္

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခဆိုက္ အမ်ားပိုင္ FMCG ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

 

လြယ္ဟိန္း ကုမၸဏီမွ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းအေနျဖင့္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားကို ထိုင္းစေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ (Stock Exchange of Thailand) မွ တစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူထံေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္အသိေပးေျပာၾကားလိုပါသည္။ စေတာ့ရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဘဏ္ ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအၾကံေပးအျဖစ္ KTZmico ထိုင္း (KTZmico of Thailand) အားေရြးခ်ယ္ထားၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ သက္္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဥပေဒအၾကံေပးႏွင့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားအား ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔စတင္ေရာင္းခ်ရန္ ၂ ႏွစ္ ကေန ၃ ႏွစ္ အထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အေစာဆံုးအေနျဖင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အလံုးစံုၿပီးစီးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ အကယ္၍ ထိုသတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အမ်ားပိုင္ FMCG ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမ်ား၌ လုပ္ငန္းႏွင့္ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအရင္းအႏွီးကိုလည္း ရွာေဖြသြားပါမည္။ ရရွိလာေသာအရင္းအႏွီးမ်ားက ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီအႀကီးစားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ FMCG ထိပ္တန္းကုမၸဏီ တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ရရွိလာေသာအရင္းအႏွီးမ်ားျဖင့္ လက္ရွိထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရံုသာမက ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ေစ်းကြက္မ်ား ရွာေဖြရန္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။

လြယ္ဟိန္းကုမၸဏီ၏ အဓိကလုပ္ငန္းႀကီးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၄ မ်ိဳးတြင္ FMCG, ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ FMCG လုပ္ငန္းကိုသာ အမ်ားပိုင္အျဖစ္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ Alpine ေသာက္ေရသန္႔ ႏွင့္ Alpine Dairy ႏို႔ထြက္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္တို႔ကို အမ်ားပိုင္အစုရွယ္ယာမ်ားအေနျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး လြယ္ဟိန္းကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (LHLS) ကိုေတာ့အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းေစ်းကြက္တြင္ ထည့္သြင္းေသးမည္ မဟုတ္ပါ။

လာမည့္ ၂ ႏွစ္ တာကာလအတြင္း အမ်ားပိုင္အစုရွယ္ယာမ်ား စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ အဓိကက်ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အေရာင္းဌာန၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဌာန၊ ဝန္ထမ္းေရးရာဌာန ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္မႈဌာနမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအသစ္ႏွင့္ လုိက္နာမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အသစ္မ်ားကိုလည္း က်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပစၥည္းစာရင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေကာ္ပိုရိတ္ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္သြားပါမည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ရံုးခြဲတစ္ခုဖြင့္လစ္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေျပာင္းလဲရန္ စီမံခ်က္မ်ားမွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာရွိပါေသးသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လပိုင္း ၁ ရက္ေန႔တြင္ IPO ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ Aqua စီမံကိန္း အားစတင္၍ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ရံုးႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရံုးမွ အဓိကက်ေသာပညာရွင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီအား စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုျမင့္မားတိုးတက္ေစရန္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳမွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွလည္း ဤေျပာင္းလဲမႈေျခလွမ္းေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး အက်ိဳးရလဒ္ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အေကာင္းဆံုး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးပါမည္။ ဒီလိုေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားက အားလံုးအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အခိ်န္ျဖစ္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *